Kateri postopek za zaprtje d.o.o. naj izberem?

Kateri postopek za zaprtje d.o.o. boste izbrali, je sicer v prvi vrsti odvisno tudi od tega, kakšen je razlog za zapiranje vašega podjetja. Predvsem pa je pomembno, ali ima vaše podjetja kakršne koli večje finančne obveznosti oziroma dolgove, ki jih ni zmožno poravnati s premoženjem podjetja. Če podjetje nima nobenih dolgov oziroma upnikov, ki bi imeli do njega kakršne koli terjatve, je postopek prenehanja poslovanja, ki ga ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), zelo preprost in traja veliko manj časa.

Če ima podjetje dolgove ...

V kolikor pa podjetje ima dolgove, pa je situacija malo drugačna, saj je pred zapiranjem oziroma prenehanjem poslovanja d.o.o. po zakonu treba poravnati še finančne obveznosti do upnikov. Za zaprtje d.o.o. se lahko namreč odločite sami ali pa prisilno zapiranje podjetja odredi sodišče, če za to obstaja utemeljen razlog, kot je na primer ničnost vpisa v register, prezadolženost ali morda kaj drugega, zaradi česar mora podjetje po mnenju sodišča prenehati s poslovanjem oziroma ga je treba čim prej zapreti. Če dolgovi podjetja ne presegajo premoženja podjetja, potem zapiranje ne predstavlja nobenega problema.

Različni postopki za zapiranje podjetja

zaprtje d.o.o.V članku vam predstavljamo različne postopke za zaprtje d.o.o., kot so redna ali prisilna likvidacija podjetja, izbris iz sodnega registra podjetij, prisilna poravnava, stečajni postopek in prenehanje poslovanja družbe po skrajšanem postopku. Slednji postopek predstavlja eno od najbolj preprostih rešitev za zapiranje podjetja, ki ni prezadolženo. Tako lahko podjetje namreč zaprete v zelo kratkem času. Pri tem pa ne pozabite, da je ena od ugodnih in hitrih možnosti za prenehanje poslovanja družbe tudi prodaja podjetja, s čimer se lahko izognete marsikateremu strošku, ki nastane pri zapiranju podjetja. Postopek zaprtja d.o.o. je tako možno še skrajšati ter si ga olajšati, saj za vse v zvezi z odkupom vašega podjetja, s katerim ne želite več poslovati, namesto vas poskrbimo mi. Če želite torej čim hitreje prenehati s poslovanjem vašega d.o.o., je prodaja podjetja zagotovo odlična možnost za vas! Izkoristite jo in se izognite bolj ali manj dolgotrajnim postopkom za zapiranje podjetja!

Likvidacija podjetja in prenehanje poslovanja

Eden od korakov v postopku zapiranja podjetja je tudi likvidacija. Ta je lahko redna ali izredna, sicer pa gre za postopek prenehanja poslovanja podjetja. Z njim se poskrbi za prenehanje poslovanja in zapiranje podjetja ter njegov izbris iz sodnega registra. Likvidacija podjetja je poseben zakonsko predpisan postopek, s katerim se zaključi vse posle, poravna obveznosti do upnikov in razdeli vse preostalo premoženje podjetja, nato pa se tega še izbriše iz sodnega registra ter s tem dokončno zaključi njegovo poslovanje.

Kdaj se začne likvidacija in kako poteka?

Zaprtje d.o.o. ali likvidacija podjetja se sicer začne s sklepom o prenehanju opravljanja dejavnosti, ki ga sprejme skupščina lastnikov osnovnega kapitala podjetja. Pred začetkom likvidacije je treba narediti še bilanco stanja in izkaz poslovnega izida družbe, nato pa se postopek lahko začne. Podjetje s tem postopkom vse svoje preostalo premoženje razdeli med upnike oziroma poravna svoje finančne obveznosti do njih. V primeru, da podjetje teh obveznosti ni sposobno poravnati, nastopi prisilna poravnava oziroma stečaj podjetja, po katerem sledi zapiranje podjetja.

Kako se lahko izognite likvidaciji?

V kolikor pa je podjetje sposobno poravnati vse obveznosti in nima nobenih dolgov, se lahko odloči tudi za veliko hitrejše zapiranje d.o.o. po skrajšanem postopku ali za njegovo prodajo. Z obema postopkoma se podjetje lahko izogne likvidaciji ter tako poskrbi za hitrejše in lažje zaprtje d.o.o. Likvidacija je namreč precej dolgotrajen postopek, ki običajno traja vsaj eno leto, lahko pa tudi več časa, torej nekaj let. To je zelo dolgo obdobje. V tem času mora podjetje pri poslovanju poleg svojega imena uporabljati še pripis 'v likvidaciji'. Ko je postopek zaključen, pa se lahko uredi izbris d.o.o. iz sodnega registra podjetij ter s tem za njegovo zapiranje.

Nižji stroški in krajši postopek za prenehanje poslovanja

Prav zaradi možne dolgotrajnosti celotnega postopka je likvidacija podjetja smiselna le, če je podjetje zelo prezadolženo oziroma če se prenehanja poslovanja ne da speljati po kakšnem drugem postopku, kot je na primer zapiranje d.o.o. po skrajšanem postopku ali prodaja podjetja, kar lahko uredite tudi z našo pomočjo. Tako se lahko izognete likvidaciji in tako skrajšate postopek zapiranja podjetja oziroma poskrbite za to, da se vaš d.o.o. proda zaupanja vrednemu kupcu, vam pa se z njegovim zapiranjem in vsemi postopki, povezani z njim, sploh ne bo treba ukvarjati.

Takšni dolgotrajni postopki, kot je na primer likvidacija podjetja ali celo njegov stečaj, namreč jemljejo veliko energije in časa, ki ga lahko porabite za kaj bolj koristnega. Poleg tega pa se s tem, če se s prodajo izognete likvidaciji in vsem postopkom zapiranja podjetja, izognete tudi nekaterim stroškom, ki pri tem nastanejo. Prodaja d.o.o. tako predstavlja eno najbolj elegantnih rešitev v primeru, da se želite prenehati ukvarjati s poslovanjem vašega podjetja v obliki družbe z omejeno odgovornostjo.

Kaj je prisilna poravnava in čemu je namenjena?

Do prisilne poravnave pride zaradi prezadolženosti oziroma insolventnosti nekega podjetja. Kadar ima podjetje finančne težave oziroma ne zmore poravnati vseh dolgov, nastopi prisilna poravnava, v kateri se podjetje skuša dogovoriti s svojimi upniki o bolj ugodnih pogojih za poravnavo finančnih obveznosti. Pri tem se morajo o možnostih finančnega prestrukturiranja podjetja dogovoriti vsi večji upniki podjetja. Če želimo, da bi bila prisilna poravnava uspešna, se morajo z njo strinjati vsi upniki, ki imajo skupaj najmanj 60 % vseh terjatev do podjetja. V primeru, da podjetje ne doseže dogovora z upniki, mora podjetje običajno prenehati poslovati, saj se slej ali prej začne njegov stečaj.

Uspešna prisilna poravnava in nadaljnje poslovanje podjetja

Prisilna poravnava je sicer postopek, ki v prvi vrsti ni namenjen zapiranju podjetja, ampak njegovemu finančnemu prestrukturiranju. Če je to uspešno, namreč po prisilni poravnavi podjetje lahko normalno posluje naprej, saj sklene ustrezen dogovor z upniki oziroma poravna nekatere svoje večje finančne obveznosti, zaradi katerih je sploh prišlo do prisilne poravnave podjetja. Prisilna poravnava podjetja je tako namenjena reševanju finančnih težav podjetja in njihovemu odpravljanju.

Prisilna poravnava je največkrat uspešna takrat, ko premoženje podjetja presega terjatve upnikov, saj to pomeni, da se lahko s prodajo svojega premoženja podjetje uspešno znebi svojih dolgov. Ko se podjetje s pomočjo prisilne poravnave znebi terjatev upnikov oziroma dolgov, pa lahko še naprej posluje ali pa se odloči za prenehanje poslovanja in s tem zapiranje podjetja po enem od zakonsko predpisanih postopkov ali s prodajo.

Neuspešna prisilna poravnava in stečaj podjetja

V primeru, da se v postopku prisilne poravnave izkaže, da neko podjetje teh svojih obveznosti ni sposobno poravnati oziroma zaradi insolventnosti ne more skleniti dogovora z vsemi upniki, nastopi stečaj podjetja. Do stečaja pride, če prisilna poravnava oziroma postopek finančnega prestrukturiranja podjetja ni potrjen s strani upnikov, ki imajo prijavljenih večino terjatev do podjetja v prisilni poravnavi. Stečaj podjetja pomeni, da vse preostalo premoženje podjetja postane stečajna masa, ki se pod nadzorom sodišča oziroma stečajnega upravitelja proda ali kako drugače unovči, da bi se iz stečajne mase nato lahko poplačali upniki podjetja, ki v predvidenem roku prijavijo svoje terjatve do podjetja.

Razprodaja premoženja podjetja in njegovo zapiranje

Stečajni upravitelj stečajni postopek vodi v imenu sodišča ter upnikov podjetja. V njihovem interesu je, da si s pomočjo stečaja in stečajne mase poplačajo čim več terjatev, ki jih imajo do podjetja, zato gre pri stečajnem postopku za razprodajo preostalega premoženja podjetja in s tem za poravnavo vseh njegovih finančnih obveznosti. Ko so te poplačane, je stečajni postopek končan in nastopi čas za izbris podjetja iz sodnega registra. Izbris podjetja se zgodi, četudi družba ne more poplačati vseh dolgov s pomočjo stečajne mase. Ko je vse premoženje podjetja razprodano, se gospodarsko družbo v stečaju lahko izbriše iz registra, s čimer po običajno precej dolgotrajnem stečajnem postopku končno nastopi zaprtje podjetja.

Koliko časa traja stečajni postopek?

Stečajni postopek je postopek, s katerim se poskrbi za zaprtje d.o.o., saj je po končanem postopku podjetje izbrisano iz sodnega registra in tako ne obstaja več. Stečaj in stečajni postopek sicer poteka v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki ureja tudi področje prisilne poravnave. Stečajni postopek podjetja vodi stečajni upravitelj pod nadzorom sodišča, ki poskrbi za to, da je čim več dolžnikov podjetja čim bolj pravično poplačanih. Pri tem mora stečajni upravitelj paziti, da so vsi upniki v enakovrednem položaju in da nobeden od njih ni poplačan prednostno oziroma na račun drugih, kar lahko sam postopek precej zaplete oziroma ga podaljša. Če se kakšen od upnikov v njem počuti oškodovan, lahko namreč poda tožbo, zaradi česar se stečajni postopek še zavleče. V enem od najdaljših stečajnih postopkov v Sloveniji je ta trajal kar rekordnih 22 let.

Stečaju se je pametno izogniti

Sam stečajni postopek sicer traja veliko časa in je lahko precej zapleten, sploh če pride vmes še do kakšne tožbe ali drugega zapleta. Prav zato se mu je, če je to le mogoče, pametno izogniti tako, da se že pred stečajem odproda vse premoženje podjetja oziroma poskrbi za poplačilo vseh njegovih upnikov. S tem se izognemo stečaju in poskrbimo za možnost, da se podjetje lahko zapre po skrajšanem postopku in celo brez likvidacije, ki prav tako v najboljšem primeru traja vsaj eno leto. V kolikor podjetje nima dolgov, pa ga lahko tudi enostavno prodamo ter se s tem izognemo zapletenim postopkom zapiranja. Velikokrat lastniki d.o.o. sploh ne pomislijo na to možnost, čeravno bi si s prodajo podjetja prenehanje poslovanja lahko precej olajšali.

Zapiranje d.o.o. po skrajšanem postopku

Ena od zelo privlačnih možnosti za zapiranje podjetja je zapiranje d.o.o. po skrajšanem postopku, ki poteka brez likvidacije, zato postopek traja veliko manj časa. Za ta postopek zaprtja d.o.o. se lahko odločijo tista podjetja, ki nimajo nobenih dolgov oziroma so ti takšni, da jih lahko podjetje brez težav poravna s svojim premoženjem. Gre za zelo hitro rešitev, ki se jo poslužuje vse več podjetij, saj je to ena najkrajših poti do zaprtja podjetja.

Prodajte podjetje in se izognite notarskim stroškom

Zapiranje d.o.o. po skrajšanem postopku se začne s posebnim sklepom vseh družbenikov in njihovo izjavo o prenehanju podjetja in izbrisu le-tega iz registra. Izjava družbenikov imeti točno določeno vsebino, ki je predpisana z zakonom, ter mora biti po zakonu tudi notarsko overjena. Če se podjetje želi izogniti notarskim stroškom, pa se lahko namesto zapiranja d.o.o. po skrajšanem postopku odloči tudi za prodajo d.o.o. Gre prav tako za zelo hitro in enostavno rešitev, ki se jo splača izkoristiti vsem, ki bi želeli prenehati s poslovanjem v svojem podjetju s čim manjšimi stroški. Odkup podjetja je tako zelo ugodna rešitev, o kateri se vam v primeru, da razmišljate o prenehanju poslovanja in zapiranju podjetja, vsekakor splača razmisliti.

S prodajo boste namreč postopek zapiranja podjetja še skrajšali ter se izognili nekaterim stroškom, ki nastanejo pri takšnih postopkih. Poleg tega pa lahko odkup vašega podjetja uredimo mi ter vam tako prihranimo veliko energije, skrbi in časa, saj se vam ne bo treba ukvarjati s kompliciranimi postopki zapiranja podjetja in različnimi zakonskimi določili, ki urejajo to področje. Zakaj bi se torej odločili za zaprtje d.o.o., če pa podjetje lahko enostavno prodate? Kontaktirajte nas in pogovorili se bomo o možnostih, vam odgovorili na vsa vaša vprašanja in vam predstavili celoten postopek ter za vas uredili prav vse potrebno!

Ocena